Pomoč z umetnostjo – ples kot preventiva in terapija

Ali je vaš otrok neprestano “v pogonu” in potrebuje več gibanja? Morda  ima zelo rad glasbo in pleše, vendar pa ga telo ne »uboga vedno«? Je bolj občutljiv, se težje prilagaja novim situacijam in ima težave pri navezovanju stikov z drugimi otroki? …

Plesno gibanje in izražanje je nekaj, kar pripada prav vsakemu posamezniku, ne le talentiranim in spretnim. Večletne izkušnje kažejo, da plesna terapija izjemno dobro vpliva na celostni razvoj otrok s posebnimi potrebami, tako na področju telesnega kot tudi duševnega razvoja. Delo poteka na različne načine, lahko je individualno ali v skupini. Dobre rezultate dosegamo tudi pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v klasične skupine. Za uspešno terapijo je ključnega pomena vključevanje in sodelovanje staršev.

terapija_otroci_okrogla

Ko te gledam me ti vidiš, torej obstajam.

NOVO!

PRILAGOJENE PLESNE DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Prilagojene skupinske ustvarjalne plesne delavnice, namenjene otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami z različnimi sposobnostmi in ovirami.

Skupaj raziskujemo ples kot lastno notranjo in zunanjo izkušnjo s pomočjo izbranih pripomočkov, kot so različni trakovi, elastično blago, senzorne žoge, ravnotežne blazine, slikovni material, primerne vsebinske spodbude in zgodbice … Ob kvalitetni glasbi, preko igre, vodenja in improvizacije.

S polno prisotnostjo, individualno pozornostjo in podporo strokovnjakinje plesne terapevtke, sledimo prednostnim ciljem – razvijanje zavedanja telesa, socialno-emocionalno učenje in krepitev moči in veščin, s pomočjo katerih se otroci in mladostniki lažje soočajo z različnimi izzivi v vsakdanjem življenju. K aktivni udeležbi kot pomočniki svojemu otroku oz. mladostniku ste vabljeni in dobrodošli tudi starši oz. spremljevalci.

KOMU JE NAMENJENA PLESNO-GIBALNA TERAPIJA?

 • motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD)
 • motnje avtističnega spektra (MAS)
 • vedenjske in čustvene težave
 • dolgotrajno bolni otroci
 • dispraksija
 • Downov sindrom
 • gibalno ovirani otroci
 • slepi in slabovidni otroci
 • gluhi in naglušni otroci
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami
 • otroci z motnjo v duševnem razvoju
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih
 • otroci s travmatičnimi izkušnjami (težave v prenatalnem obdobju in pri porodu,
  smrt bližnjega, dolgotrajna bolezen, ločitve, otroci iz tujega okolja ipd.)

KAKO POTEKA PLESNO-GIBALNA TERAPIJA?

 • individualno
 • v diadi otrok in roditelj ali v družinskem krogu
 • skupinsko

Dolžina srečanja lahko varira od pol ure do ene ure, odvisno od otrokovih potreb in zmožnosti.

INDIVIDUALNA OBLIKA PLESNO-GIBALNE TERAPIJE IN PLESNO-GIBALNA TERAPIJA,
KI POTEKA V DIADI OTROK – RODITELJ

Preko ustvarjanja stimulativnega senzoričnega okolja terapevt otroka spodbuja, da raziskuje svoje okolje ter se povezuje z drugimi. Pri tem uporablja tehnike »uglaševanja« in povezovanja z otrokom preko »zrcaljenja« njegovih gibov z namenom, da z otrokom vzpostavi stik in obenem poskuša dobiti vpogled v otrokov notranji svet, njegovo izkušnjo in način, kako procesira svet okoli sebe.

Plesno-gibalni terapevt izhaja iz predpostavke, da ima vsako vedenje otroka – četudi je še tako težavno – komunikacijski potencial, saj sporoča o otrokovi telesni, čustveni in kognitivni izkušnji. Pomemben element v intervenciji je tudi verbalizacija – terapevt z besedami poimenuje morebitno otrokovo izkušnjo – in tako poskuša ustvariti most med neverbalnim in verbalnim poljem zavedanja. S tem tudi ugodno vpliva na otrokov
govorno-jezikovni razvoj. Naloga terapevta je tudi, da pomaga staršem razumeti pomen nebesednih znakov njihovih otrok. Staršem pomaga, da preko gibalnih aktivnosti vzpostavljajo igrive interakcije, katerih namen je spodbujanje razvoja varne in zdrave navezanosti med njimi in otrokom.


SKUPINSKA PLESNO-GIBALNA TERAPIJA

Majhna skupina (od 4 do 6 otrok) omogoča prepoznavanje individualnih potreb vsakega otroka ter spodbuja njegov lasten izraz in ustvarjalnost, kar ugodno vpliva na samozavest in samopodobo otrok. Otrokom obenem  omogočimo varno in spodbudno okolje, v katerem lahko sprostijo svojo energijo in napetosti, ne da bi bili ob tem deležni »grajanja« in «kritike«. Ob aktivnostih, ki vključujejo tako delo v paru ali v manjši skupini, otroci
razvijajo motorične sposobnosti in socialne spretnosti ter izboljšajo komunikacijo z okolico.

Za dodatne informacije in dogovor kontaktirajte Nevo Kralj.041 775 714neva.kralj@plesniepicenter.si