Otroci

Največ  kar lahko nekomu daš  je, da mu pomagaš odkrivati  bogastvo, ki je v njem.

POMOČ Z UMETNOSTJO – PLES  KOT  PREVENTIVA IN TERAPIJA

Ali vaš otrok potrebuje več gibanja? Ali je neprestano “v pogonu”? Morda zelo rad pleše, vendar pa težje sledi ritmu, telo ga ne uboga vedno, zato včasih deluje nerodno? Je bolj občutljiv, se težje prilagaja novim situacijam in ima težave pri navezovanju stikov z drugimi otroki? Se zato sprašujete, ali so plesne delavnice ustrezne za vašega otroka in njegovo stopnjo zrelosti?

Plesno gibanje in izražanje je nekaj, kar pripada prav vsakemu posamezniku, ne le talentiranim in spretnim. Večletne izkušnje kažejo, da plesna terapija izjemno dobro vpliva na celostni razvoj otrok s posebnimi potrebami, tako na področju telesnega kot tudi duševnega razvoja.  Delo poteka na različne načine, lahko je individualno ali v skupini. Dobre rezultate dosegamo tudi pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v klasične skupine. Za uspešno terapijo je ključnega pomena tudi vključevanje in sodelovanje staršev.

Komu je namenjena plesno-gibalna terapija?

Plesno-gibalna terapija lahko koristi vsem otrokom, še posebej pa je priporočljiva za otroke s posebnimi potrebami, kot so:

 • motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD)
 • motnje avtističnega spektra (MAS)
 • vedenjske in čustvene motnje
 • dispraksija
 • gibalno ovirani otroci
 • Downov sindrom
 • otroci z motnjo v duševnem razvoju itd.

Kako potekajo plesno-gibalne terapevtske delavnice? 

Srečanja potekajo:

 • individualno
 • v diadi otrok in roditelj ali v družinskem krogu
 • skupinsko
 • dolžina srečanja lahko varira od pol ure do ene ure, odvisno od otrokovih potreb in zmožnosti.

Za dodatne informacije, dogovor in prijave kontaktirajte Nevo Kralj (041/ 775-714; neva.kralj@plesniepicenter.si)

Koristi plesno-gibalne terapije za otroke s posebnimi potrebami:

 • plesno – gibalna terapija spodbuja izražanje in prepoznavanje čustev;
 • razvija empatijo;
 • izboljša koordinacijo, zavedanja telesa in zmožnost motoričnega načrtovanja;
 • izboljša otrokovo komunikacijo z okolico;
 • pripomore k razvijanju socialnih veščin;
 • gradi samozavest in samozaupanje;
 • pripomore k boljši samoregulaciji – in še bi lahko naštevali.

Več

 • Individualna oblika plesno-gibalne terapije in plesno-gibalna terapija, ki poteka v diadi otrok – roditelj

Preko ustvarjanja stimulativnega senzoričnega okolja terapevt otroka spodbuja, da raziskuje svoje okolje ter se povezuje z drugimi. Pri tem uporablja tehnike »uglaševanja« in povezovanja z otrokom preko »zrcaljenja« njegovih gibov z namenom, da z otrokom vzpostavi stik in obenem poskuša dobiti vpogled v otrokovo izkušnjo in način, kako procesira svet okoli sebe. Plesno-gibalni terapevt izhaja iz predpostavke, da ima vsako vedenje otroka – četudi je še tako težavno ali neprimerno – komunikacijski potencial, saj sporoča o otrokovi telesni, čustveni in kognitivni izkušnji. Pomeben element v intervenciji je tudi verbalizacija – terapevt z besedami poimenuje morebitno otrokovo izkušnjo – in tako poskuša ustvariti most med neverbalnim in verbalnim poljem zavedanja. S tem tudi ugodno vpliva na otrokov govorno-jezikovni razvoj. Naloga terapevta je tudi, da pomaga staršem razumeti pomen neverbalnih znakov njihovih malčkov. Staršem pomaga, da preko gibalnih aktivnosti vzpostavljajo igrive interakcije, katerih namen je spodbujanje razvoja varne navezanosti med njimi in otrokom.

 • Skupinska plesno-gibalna terapija

Majhna skupina (od 4 do 8 otrok) omogoča prepoznavanje individualnih potreb vsakega otroka ter spodbujanja njegov lasten izraz in ustvarjalnost, kar ugodno vpliva na samozavest in samopodobo otrok. Otrokom obenem omogočimo varno in spodbudno okolje, v katerm lahko sprostijo svojo energijo in napetosti, ne da bi bili ob tem deležni »grajanja« in «kritike«. Ob aktivnostih, ki vključujejo tako delo v paru ali v manjši skupini, otroci razvijajo motrične in socialne spretnosti ter izboljšajo komunikacijo z okolico.